De ce facultatea noastră?

Eroare

[OSYouTube] Alledia framework not found

Cu o vechime de peste 50 de ani, este una dintre cele mai vechi şi prestigioase facultăţi din ţară. A fost înfiinţată în 1969 ca secție în cadrul Institutului Pedagogic. La momentul actual, ca structură de sine stătătoare, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport oferă programe de studii centrate pe promovarea unui învăţământ modern și formativ, adaptat standardelor educaționale în domeniu, orientat către priorităţile actuale ale societăţii și focalizat pragmatic pe nevoile reale ale pieței muncii.

Având în vedere tendinţele și preocupările actuale referitoare la importanța educaţiei fizice şi sportului ca factor esenţial în dobândirea/redobândirea sănătăţii și în menținerea calității vieții, precum și importanța formării unei resursei umane de calitate care să lucreze în sistemul educațional, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport oferă studenţilor condiţii optime pentru pregătirea ca viitori specialiști care dispun de competențe în domenii deosebit de atractive: Educaţie fizică şi sport, Kinetoterapie și Științe ale educației.

Facultatea dispune de o bază materială foarte bună și de amenajări moderne care asigură desfăşurarea unui proces didactic de calitate: săli de curs și de seminar, laboratoare de specialitate, cabinete metodice şi de informatică, biblioteca de specialitate, săli de sport, terenuri de fotbal, handbal și tenis de câmp, toate dotate cu mobilier și echipamente noi, precum și de un centru de kinetoterapie dotat cu aparatură performantă.

Activitatea de cercetare științifică la nivelul facultății se desfășoară în cadrul celor două centre de cercetare: Centrul de cercetări pentru performanţă umană (CCPPU) și Centrul de cercetări interdisciplinare în educaţie (CCIEd).

Ofertă educațională este una flexibilă, de calitate și adaptată cerințelor pieței muncii din România și Uniunea Europeană. Facultatea oferă 3 programe de studii universitare de licență, 3 programe de studii universitare de masterat și un program de studii psihopedagogice și metodice (nivelurile I și II) destinat pregătirii pentru cariera didactică. Conținuturile programelor de studii de licență, masterat și doctorat sunt organizate în concordanță cu nivelul cunoașterii științifice în domeniu, procesul de învăţământ desfăşurându-se pe baza sistemului european de credite transferabile.

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ (3 ani):

 • Domeniul Educație fizică și sport
 • Specializarea: Educație fizică și sportivă
 • Domeniul Kinetoterapie
 • Specializarea: Kinetoterapie și motricitate specială
 • Domeniul Științe ale educației
 • Specializarea: Pedagogia învățământului primar și preșcolar

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (2 ani)

 • Domeniul Știința sportului și educației fizice
 • Specializarea: Educație fizică școlară și management sportiv
 • Specializarea: Kinetoterapie la domiciliu
 • Domeniul Științe ale educației
 • Specializarea: Management educațional
 • Studenţii pot parcurge în regim facultativ și disciplinele din programul de pregătire psihopedagogică prin care li se certifică formarea competenţelor psihopedagogice și metodice necesare exercitării profesiei de profesor, la toate nivelurile de învăţământ preuniversitar şi universitar.
 • Studiile universitare de doctorat în domeniul Știința sportului și educației fizice aduc un plus de prestigiu activității de cercetare științifică realizată la nivelul facultății.

Carieră

 • Absolvenții specializării Educaţie fizică şi sportivă obţin calificarea de „Licenţiat în educaţie fizică şi sport” care le oferă posibilitatea de a profesa ca: profesor de educație fizică și sport pentru învățământul primar și gimnazial, preparator fizic, instructor sportiv, instructor fitness, instructor aerobic, profesor metodist, organizator evenimente sportive, animator sportiv, consilier sportiv, manager în asociații și cluburi sportive publice sau private.
 • Absolvenții specializării Kinetoterapie și motricitate specială obţin calificarea de „Licenţiat în Kinetoterapie” care le oferă posibilitatea de a profesa în spitale, clinici, centre de fizio-kinetoterapie, sanatorii, centre de sănătate, complexe și cluburi sportive, cabinete private, stațiuni balneoclimaterice, instituții speciale, școli din învățământul special și de masă, instituții de stat sau private, ONG-uri etc. Specialiștii kinetoterapeuți oferă servicii kinetoterapeutice, profilactice și de recuperare medicală, care vizează îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități, fiind solicitaţi de piaţa muncii din ţară şi din străinătate.
 • Absolvenții specializării Pedagogia învățământului primar și preșcolar obţin calificarea de „Licenţiat în Pedagogia învățământului primar și preșcolar” care le oferă posibilitatea de a profesa ca profesor în învăţământul primar şi preşcolar.

Prin calitatea activităților didactică și de cercetare științifică desfășurate, prin corpul profesoral bine pregătit, prin dotarea modernă de care dispune, prin nivelul calitativ al absolvenților săi și prin multiplele relaţii de colaborare şi parteneriat cu instituţii de profil din ţară şi străinătate,  Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport se definește ca o instituție de învățământ superior în care încrederea în puterea și valoarea educației și respectul față de profesie se învață și se dezvoltă permanent.

Contact

Adresa: Str. Gării, nr. 63-65, Galați, 800003
Telefon: 0336 130 171 
Fax: 0236 413 230 
E-mail: secretariat.fefs@ugal.rogtalaghir@ugal.ro
Coordonate GPS: 45.447579, 28.053333